هیچ وقت صدا و آوازش از یادمان نمیرود

به یاد استاد آواز بی همتا که راهش به ما امید میبخشد
این پیج را فالو کنید:برای آزادی همگی شعر «مرغ سحر» را با صدای بلند روی پشت بام ها میخوانیم

رژیم به یادبود استاد شجریان بی احترامی کرد، ما رژیم را سرنگون خواهیم کرد و آزادی را به کشورمان باز خواهیم گردان

شما هم به ما پیوند شین